Naša spoločnosť vznikla transformovaním oddelenia správy majetku bývalej spoločnosti ZTS, a.s. v Dubnici nad Váhom, z čoho vyplývajú bohaté skúsenosti našich zamestnancov so spravovaním priemyselných nehnuteľností nielen v Areáli ZTS v Dubnici nad Váhom.

Pre našich klientov zabezpečujeme nasledovné služby:

 • Príprava zmlúv
 • Správa a údržba budov
 • Investície

Príprava zmlúv

Naša spoločnosť zabezpečuje, na základe získaných skúseností, prípravu nájomných, kúpnych a iných zmlúv, z ktorých vyberáme zmluvy o dielo, zmluvy o vecnom bremene a zmluvy na správu.
Vzhľadom na neustále sa meniace zákony, vyvíjame spoluprácu s právnickými kanceláriami na úprave jestvujúcich zmlúv, resp. pri vyhotovení nových zmlúv.

Správa a údržba budov

Pre klientov zabezpečujeme nasledovné činnosti a služby:

 • Zabezpečenie a vedenie predpísanej technickej dokumentácie
 • Bežná pravidelná prevádzková kontrola
 • Zabezpečenie dodávky médií a riešenie problémov s tým spojených
 • Zaistenie kontroly zariadení vo frekvencii stanovenej výrobcom, prípadne upravených legislatívou
 • Pravidelný odpočet spotrebných energií
 • Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • Plánované alebo havarijné opravy realizované v spolupráci so špecialistami, resp. špecializovanými spoločnosťami
 • Letná a zimná údržba pozemkov

Investície

Pri investíciách zabezpečujeme klientovi kompletnú administratívu a inžiniering, z čoho vyberáme najmä nasledovné činnosti:

 • Príprava podkladov
 • Riadenie investičných projektov
 • Poradenská činnosť a podporné administratívne služby