Jedným z hlavných zameraní našej spoločnosti je komplexná technická, manažérska a odborná podpora formovania a zabezpečenia výstavby diela (novostavba, rekonštrukcia). Pre klienta zabezpečujeme nasledovné činnosti:

Príprava projektov

 • Komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy
 • Kompletná inžinierska činnosť vo výstavbe
 • Kúpa a predaj nehnuteľností

Príprava projektov

 • Komunikácia s investorom
 • Kreatívna spolupráca s projektantom
 • Technická podpora pri projektovaní

„Dôležitú úlohu pri vypracovaní dobrého projektu zohráva komunikácia s investorom, kde sa rozoberú všetky jeho požiadavky. Následne s projektantmi, s ktorými spolupracujeme, predložíme možnosti realizácie požiadaviek investorovi. (Naša spoločnosť spolupracuje s projektantnmi, s ktorými má dobré skúsenosti. Nie je to však podmienka. Na základe potrieb investora uskutočníme tender dodávateľa projekčných prác). Pri samotnom projektovaní úzko spolupracujeme s generálnym projektantom ako aj s jednotlivými špecialistami.“

Komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy

Táto komunikácia zahŕňa spoluprácu na všetkých úradoch a všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Pri vybavovaní jednotlivých povolení zabezpečujeme pre klienta najnižšiu možnú čakaciu dobu na vyjadrenie. Pri daných 30 až 60-dňových lehotách úradov na odpoveď sú kontakty a dobré vzťahy veľmi dôležité. Správa nie je informácia, takisto čas hrá pre investora dôležitú úlohu.

Kompletná inžinierska činnosť vo výstavbe

Táto kategória služieb zahŕňa vybavovanie základných povolení na výstavbu:

 • Územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné rozhodnutie

Takisto úzko spolupracujeme s investorom pri výbere dodávateľa stavby formou nezávislého tendra. Okrem iného zabezpečujeme stavebný dozor, BOZP, PO a iné

Kúpa a predaj nehnuteľností

Pre klienta zabezpečujeme aj služby súvisiace s kúpou a predajom nehnuteľností:

 • Charakterizácia nehnuteľnosti
 • zabezpečenie obhliadky, fotodokumentácie
 • zabezpečenie technických podkladov, listov vlastníctva
 • vytýčenie inžinierskych sietí
 • Zabezpečenie znaleckých posudkov
 • Vypracovanie geometrických plánov
 • Ponuka inzercie, marketingu a reklamy